1002 Oropi Road, 3173 Oropi, Bay Of Plenty
75431513
SomerfieldsBerryfruitFarm

At Somerfield's Berryfruit you can pick: